ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Παρουσιάζονται μέθοδοι προσδιορισμού φύλου, ηλικίας και αναστήματος, υπολογισμός ελάχιστου αριθμού ατόμων από σκελετικά κατάλοιπα, το θεωρητικό υπόβαθρο που αναπτύχθηκαν καθώς και μια κριτική αξιολόγηση αυτών. Γίνεται αναφορά σε κλασσικές και σύγχρονες ανθρωπομετρικές μεθόδους (microscribe, γεωμετρική μορφομετρία, φωτογραμμετρία, τρισδιάστατη σάρωση) και παρουσιάζονται παραδείγματα εργασίας από πληθυσμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού. Το μάθημα περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση σε σκελετικό υλικό αρχαιολογικής προέλευσης αλλά και την ανάπτυξη των αντίστοιχων στατιστικών πακέτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Σκελετικά Κατάλοιπα:
 2. Προσδιορισμός Φύλου
 3. Προσδιορισμός Ηλικίας Θανάτου ενήλικων ατόμων
 4. Προσδιορισμός Ηλικίας Θανάτου ανήλικων ατόμων
 5. Ανάστημα και δείκτες δραστηριότητας
 6. Κλασικές ανθρωπομετρικές μέθοδοι
 7. Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Ι
 8. Εισαγωγή στη Βιοστατιστική ΙΙ
 9. Σύγχρονες ανθρωπομετρικές μέθοδοι
 10. Εισαγωγή στην τρισδιάστατη γεωμετρική μορφομετρική ανάλυση
 11. Μη μετρικά χαρακτηριστικά
 12. Υπολογισμός βιολογικών αποστάσεων
 13. Υπολογισμός τάσεων ποικιλότητας στο σκελετό
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Μ. Χοβαλοπούλου
Χρ. Παπαγεωργοπούλου
Καθηγητές
Μ. Χοβαλοπούλου
Χρ. Παπαγεωργοπούλου