ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μελέτη της κατάστασης υγείας πληθυσμών στην ιστορία και του τρόπου ζωής των λαών στην ιστορία (άσκηση, διατροφή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ). Γνώση ότι ασθένειες προκύπτουν και από εξωγενείς παράγοντες (περιβαλλοντικές συνθήκες, επικίνδυνα χημικά, υπερθέρμανση πλανήτη, φαινόμενο θερμοκηπίου, απώλεια βιοποικιλότητας. Γνώση ότι η υγιεινή έλκει τις ρίζες της από το Διαφωτισμό (φιλοσοφικές και πολιτικές εξελίξεις που έκαναν την υγιεινή ελκυστική στους αναμορφωτές και πολιτικούς της εποχής). Κατανόηση της επίδρασης της βιομηχανικής ανάπτυξης στη δημόσια υγεία. Γνώση πρώιμης νομοθεσίας και της αρχικής αδυναμίας της ιατρικής να επιβληθεί στις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες. Κατανόηση με τη χρήση παραδειγμάτων, δραστηριοτήτων με τεράστιες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (π.χ. περίπτωση ορυχείων ασβέστη στην Αφρική). Σχολικές ιατρικές υπηρεσίες. Γνώση ιστορίας στοχευμένων δράσεων για πτώση της νεογνικής και βρεφικής θνησιμότητας. Ιστορία εμβολιασμών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η κατάσταση υγείας πληθυσμών και τρόπος ζωής των λαών στην ιστορία (άσκηση, διατροφή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ)
 2. Αιτιολογία νόσων: και εξωγενείς παράγοντες (περιβαλλοντικές συνθήκες, επικίνδυνα χημικά, υπερθέρμανση πλανήτη, φαινόμενο θερμοκηπίου, απώλεια βιοποικιλότητας)
 3. Ιστορικές ρίζες της υγιεινής στο Διαφωτισμό (φιλοσοφικές και πολιτικές εξελίξεις που έκαναν την υγιεινή ελκυστική στους αναμορφωτές και πολιτικούς της εποχής)
 4. Σχέση δημόσιας υγείας και εργασίας στην ιστορία με έμφαση στην κατανόηση της επίδρασης της βιομηχανικής ανάπτυξης στη δημόσια υγεία
 5. Πρώιμη νομοθεσία και η αρχική αδυναμία της ιατρικής να επιβληθεί στις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες (Ευρώπη)
 6. Κατανόηση με τη χρήση παραδειγμάτων, δραστηριοτήτων με τεράστιες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (π.χ. περίπτωση ορυχείων ασβέστη στην Αφρική).
 7. Ιστορία των σχολικών ιατρικών υπηρεσιών
 8. Ιστορία στοχευμένων δράσεων για πτώση της νεογνικής και βρεφικής θνησιμότητας (π.χ. ιστορία εμβολιασμών)
 9. Πρώιμες προσπάθειες εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας στην Ελλάδα
 10. Ιστορία νομοθεσίας δημόσιας υγείας στην Ελλάδα
 11. Ιστορία της φυματίωσης στην Ελλάδα μέσα από την ελληνική λογοτεχνία, ποίηση και ρεμπέτικο
 12. Ιστορία της λέπρας στη νεότερη Ελλάδα
 13. Στρατιωτική υγειονομική οργάνωση
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Θ. Δαρδαβέσης
Καθηγητές
Θ. Δαρδαβέσης
Κ. Τσιάμης