ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επαφή με τις βασικές αρχές της Επιδημιολογίας και ο συνδυασμός της με τα γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημονικών πεδίων, χρήσιμων στην ολοκληρωμένη μελέτη μιας επιδημίας των ιστορικών χρόνων. Μέσα από παραδείγματα επιδημιών τονίζεται η διαχρονικότητα των επιδημιολογικών μοντέλων που διέπουν μια νόσο, καθώς και η διαχρονικότητα των παραμέτρων και των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την έκρηξη μιας επιδημίας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της νόσου όχι μόνο ως βιολογικό αλλά και ως πολιτισμικό φαινόμενο. Η επαφή με τις διαχρονικές μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης μιας επιδημίας, τις κοινωνικές αντιδράσεις και την εξέλιξη της Δημόσιας Υγείας. Καθίσταται σαφές ότι ένα αρχειακό υλικό δεν είναι ένα νεκρό υλικό αλλά μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης βάσεως δεδομένων και ένα χρήσιμο εργαλείο μελέτης της διαχρονικής εξέλιξης μιας νόσου που μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στη χάραξη της υγειονομικής πολιτικής μιας χώρας. Πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης των σχέσεων διεθνούς πολιτικής και παγκόσμιας υγείας, με αναφορές για την διαχείριση των κρίσεων υγείας από τον 19ο αιώνα έως τις σύγχρονες διεθνείς υγειονομικές εκστρατείες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην Ιστορική Νοσολογία και Επιδημιολογία. Κλίμα, περιβάλλον και νόσος. Φυλογενετική εξέλιξη μικροοργανισμών
 2. Επιδημίες και νοσήματα φθοράς στο Μεσογειακό χώρο: Από την Αρχαία Αίγυπτο στο Πρώιμο Βυζάντιο
 3. Επιγραφικά Τεκμήρια εποχικής διακύμανσης θανάτων στην Ύστερο-Ρωμαϊκή Εποχή
 4. Τεκμήρια Νοσολογίας Μεσαιωνικών Χρόνων
 5. Δημογραφία και Νοσολογία: η περίπτωση των Bills of Mortality (London 1657-1758)
 6. Αποικιοκρατική Ιατρική και Δημόσια Υγεία (18ος-20ος αιώνα): χολέρα, ευλογιά, ελονοσία
 7. Από τον Μαγγελάνο στα G.I.S.: ιστορία και εξέλιξη της Ιατρικής Γεωγραφίας και Χαρτογραφίας (16ος-21ος αιώνας)
 8. Λοιμοκαθαρτήρια και επιδημικά νοσήματα
 9. Εκθέσεις Υγιεινής, Διεθνείς Υγειονομικές Συμβάσεις και Επιδημιολογική Επιτήρηση
 10. Νοσολογία και Δημόσια Υγεία κατά τον Ελληνικό Μεσοπόλεμο: η περίπτωση των Ελλήνων προσφύγων της Μικρά Ασίας εκ των νοσοκομειακών αρχείων
 11. Νοσολογικό φάσμα στην Κατοχική Αθήνα: επιδημιολογική εκτίμηση αρχειακών πηγών
 12. Η φυματίωση και η ελονοσία στην Ελλάδα μέσα από νοσοκομειακά αρχεία (19ος-20ος αιώνας)
 13. Σύγχρονες Επιδημίες (Ebola, SARS, HIV, H1N1, αναδυόμενα νοσήματα)-Ιστορία Βιολογικού Πολέμου
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Κ. Τσιάμης
Καθηγητές
Κ. Τσιάμης