ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιλαμβάνει τεχνικές πεδίου, δημιουργία βάσεων δεδομένων και βασικές αρχές στατιστικής για την ανάλυση δεδομένων κοινωνικών αλλά και βιολογικών επιστημών. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Πληθυσμοί και δείγματα. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Είδη δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων. Άσκηση: προετοιμασία και εφαρμογή ερωτηματολογίων. Στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων και διατύπωση συμπερασμάτων. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. Η έννοια των ποιοτικών εμπειρικών δεδομένων. Η «θεμελιωμένη θεωρία», Η «μελέτη περίπτωσης» κα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή. Οι ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Ιστορική Αναδρομή. Ομοιότητες και διαφορές.
 2. Η έννοια της μεταβλητής. Είδη μεταβλητών. Η χρήση των μεταβλητών στην κοινωνική και βιολογική έρευνα.
 3. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Πληθυσμοί και δειγματοληψία.
 4. Το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής δεδομένων στην κοινωνική έρευνα.
 5. Παραδείγματα κατασκευής ερωτηματολογίων. Ασκήσεις φοιτητών στην κατασκευή ερωτηματολογίου.
 6. Περιγραφική στατιστική Ι
 7. Περιγραφική στατιστική ΙΙ
 8. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχος υποθέσεων.
 9. Παλινδρόμηση
 10. Ανάλυση Διακύμανσης.
 11. Ασκήσεις
 12. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. Βασικές έννοιες. Η εθνογραφική μέθοδος.
 13. Λοιπές μέθοδοι ποιοτικής έρευνας. Μελέτη περίπτωσης, βιογραφικές μέθοδοι και προφορική ιστορία
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Κ. Ζαφείρης
Καθηγητές
Κ. Ζαφείρης