ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή» των Τμημάτων Ιατρικής του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) και Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.

Απόφαση για τη δημιουργία του ΔΠΜΣ έλαβαν οι Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής στις συνεδριάσεις με αριθμ. 16/23-6-2016 (πρώτη ανακοίνωση) και 17/14-7-2016 (τελική απόφαση) και του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στη συνεδρίαση με αριθμ. 2η έκτακτη/2-11-2016.

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΔΠΘ, στη συνεδρίαση με αριθμ. 25/1-12-2016 και η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΑΠΘ, στη συνεδρίαση με αριθμ. ------, ενέκριναν τη συνδιοργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή».

 

Το ΔΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και η ένταξή της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και της νόσου σε ιστορικό πλαίσιο. Αναπτύσσονται πτυχές της βιολογικής ανθρωπολογίας που συνδέονται με την ανασύνθεση της ιστορίας της γεωγραφίας και της εξέλιξης των νόσων μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης εξέλιξης ενώ παράλληλα αναλύεται η επίδραση των ασθενειών στην ανθρώπινη ανάπτυξη, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ασθένειες και τις κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές καθώς και η προσαρμοστικότητα των πληθυσμών σε νέα περιβάλλοντα, ενώ μελετώνται ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα αρχαιολογικής κυρίως προέλευσης. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις: 1. στην Ιστορία της Ιατρικής και 2. Στη Βιολογική Ανθρωπολογία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συγκρίσεις του επιπολασμού των ασθενειών μεταξύ των παλαιότερων και των σύγχρονων πληθυσμών. Καλύπτονται τα πεδία της ιστορίας των επιστημών υγείας του ανθρώπου (αρχαία ιατρική, ιατρικές ειδικότητες, επιδημιολογία, φαρμακολογία και παλαιοφαρμακολογία, νεώτερη ελληνική ιατρική, άσκηση της ιατρικής σε σχέση με το φύλο και την ισότητα των δύο φύλων κ.ά.) και τα πεδία της βιολογικής ανθρωπολογίας (εξέλιξη του ανθρώπου, ανθρώπινη ποικιλομορφία, οστεολογία, παλαιοπαθολογία, παλαιοδιατροφή, παλαιογενετική και παλαιοδημογραφία).

Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω πεδία.
 • Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη συνθετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων των παραπάνω δύο επιστημονικών κλάδων.
 • Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας επί του θέματος της ιστορίας των νόσων, καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
 • Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, η οποία είναι τετραμελής και αποτελείται από δύο διδάσκοντες του Τμήματος Ιατρικής και δύο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εκλέγεται εκ περιτροπής, ανά διετία, διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση και των δύο συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών Τμημάτων. Tο οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και συμπληρωματικά σε αυτές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής φιλολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Η ΕΔΕ ορίζει ετησίως επιτροπή μελών ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων, στην οποία συμμετέχουν μέλη της ΕΔΕ και οι οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος. Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις:

 1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών.
 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι:
  • Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.
  • Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ:
   • Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Βιολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ανθρωπολογίας, Ελληνικής φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ ή ΚΥΣΑΤΣ): δέκα (10) μόρια.
   • Πτυχίο άλλων Τμημάτων ΑΕΙ: μηδέν (0) μόρια.
  • Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.
  • Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.
  • Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (από μηδέν (0) έως δέκα (10) μόρια.
  • Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (από ένα (1) έως πέντε (5) μόρια.
 3. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα-πέντε (35) κατ’ ανώτατο όριο. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εκλέγεται εκ περιτροπής, ανά διετία, διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση και των δύο συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η σύνθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-ριών είναι κατά το 1/3 τουλάχιστον από αποφοίτους Βιο-ιατρικών Τμημάτων και κατά το 1/3 τουλάχιστον από αποφοίτους Τμημάτων Ιστορίας, Ανθρωπολογίας ή Αρχαιολογίας εφόσον βεβαίως υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι από κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ. Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 4 διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα: τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης στο τρίτο εξάμηνο και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο. Στο Α΄ και στο Β΄εξάμηνο προσφέρονται δύο μαθήματα υποβάθρου στην Ιστορία της Ιατρικής και δύο μαθήματα υποβάθρου στη Βιολογική Ανθρωπολογία, δημιουργώντας κοινή εκπαιδευτική βάση, με δεδομένο ότι οι φοιτητές δεν έχουν κοινό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση και να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα, εμβαθύνοντας την εκπαίδευσή τους στις περιοχές που τους ενδιαφέρουν. Ο βαθμός του Διπλώματος υπολογίζεται προσθέτοντας το άθροισμα των βαθμών των 12 μαθημάτων με το βαθμό της διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιασμένου επί 4, διά του 16. Ήτοι: βαθμός πτυχίου = (άθροισμα βαθμών 12 μαθημάτων) +(βαθμός διπλωματικής Χ 4) διά 16. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξάγεται από το μέσο όρο της βαθμολόγησής της από τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 13 εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαία σε 3ωρες διαλέξεις. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες και μπορεί επίσης να γίνεται Σάββατο ή/και Κυριακή, για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι ή ασκούντες επάγγελμα μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μαθήματα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και συμπληρωματικά σε αυτές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, του ΔΠΘ, σύμφωνα με Πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Δείτε τον κανονισμό Εδώ